top of page
4.png

ALGEMENE VOORWAARDEN
GYM ZUYD

Algemene voorwaarden Gym Zuyd | Sport & Leisure B.V.


 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij Gym Zuyd verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder beschreven, evenals met de geldende huisregels. Wij verwachten dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen voordat u het lidmaatschap activeert. In de Gym Zuyd App geeft u een akkoord op deze algemene voorwaarden.

 2. Voor minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 3. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat alle gegevens die Gym Zuyd als wenselijk aangeeft of die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap, tijdig aan Gym Zuyd worden verstrekt.
   

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. Gym Zuyd, haar leiding en coaches/medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

 2. Gym Zuyd, haar leiding en coaches/medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.

 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het sportonderricht uitsluitend voor eigen rekening en risico ontvangt. Alle kosten van ongelukken, ongevallen en/of letsel worden geheel door de deelnemer gedragen.

 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt, en hij/zij neemt eventuele (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit, voor eigen risico.

 5. De deelnemer zal Gym Zuyd, haar leiding en coaches/medewerkers volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
   

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt gedefinieerd als een contract voor (on)bepaalde duur, waarbij u het recht heeft om deel te nemen aan het aantal lessen dat aan uw specifieke lidmaatschap is gekoppeld.

 2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

 3. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met een minimale duur van 3, 6 of 12 maanden.

 4. Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien u lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag vooraf in rekening gebracht. Vervolgens gaat het lidmaatschap per de eerste van de volgende maand in.
   

Artikel 4 – Opzegging/aanpassing

 1. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, ingaande per de eerste van de volgende maand.

 2. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via admin@gymzuyd.nl, uiterlijk 10 dagen voor het einde van de maand. Opzeggen is slechts toegestaan indien de minimumduur van het lidmaatschap conform artikel 3.3 is verstreken.

 3. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd vóór het verstrijken van de overeengekomen contractperiode, is Gym Zuyd gerechtigd de lidmaatschapskosten over de resterende contractperiode in rekening te brengen.

 4. Na het verstrijken van de minimumduur van het lidmaatschap, conform artikel 3.3, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een periode van één maand tegen het dan geldende overeengekomen tarief. Gedurende deze periode blijft de verplichting bestaan om verschuldigde lidmaatschapskosten te voldoen, zelfs indien er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
   

Artikel 5 – Wijzigingen of bevriezing

 1. Indien u door een blessure of ziekte niet in staat bent om gedurende de contractperiode gebruik te maken van de faciliteiten, bieden wij u de mogelijkheid om uw lidmaatschap eenmalig te deactiveren voor een periode van maximaal 3 maanden. Dit is alleen mogelijk met een officiële doktersverklaring als bewijs. De deactivatie kan alleen worden aangevraagd voor hele kalendermaanden en gaat in per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van de minimale contractperiode (artikel 3.3) wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode is geen gebruik van de faciliteiten mogelijk. Let op: bevriezing van het lidmaatschap is uitsluitend toegestaan bij een blessure of ziekte en niet voor andere redenen, zoals vakantie.

 2. Een upgrade/downgrade van het lidmaatschap is altijd mogelijk na het verstrijken van de minimale contractperiode zoals beschreven in artikel 3.3. Een upgrade kan worden geregeld via de Gym Zuyd App, terwijl een downgrade schriftelijk moet worden aangevraagd via admin@gymzuyd.nl. De nieuwe lidmaatschapsvorm gaat in per nieuwe kalendermaand, waarbij het nieuwe tarief direct van toepassing is. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 3. Bij een wijziging blijven de voorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   

Artikel 6 - Bedenktermijn

Gedurende een bedenktijd van 2 weken na het afsluiten van het lidmaatschap, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 7 – Huisregels

 1. De deelnemer is verplicht om zich via de Gym Zuyd App aan te melden voor een les of de open gym voordat deze wordt bijgewoond. Het niet naleven van deze verplichting wordt beschouwd als het in gebreke blijven en kan leiden tot passende maatregelen zoals vermeld in de huisregels van Gym Zuyd.

 2. De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de instructies en vastgestelde reglementen van Gym Zuyd en/of haar leiding, coaches en medewerkers, met betrekking tot zaken zoals kledingvoorschriften, noodzakelijke orde en discipline.

 3. Het dragen van correcte sportkleding is te allen tijde verplicht in de sportschool. Daarnaast dienen schone sportschoenen te worden gedragen en moet een handdoek worden gebruikt tijdens het sporten.

 4. Het gebruik en/of de handel in drugs of andere stimulerende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering van gebruik/handel zal het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, zonder recht op restitutie van betaalde lidmaatschapskosten.

 5. Luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal zijn niet toegestaan in de Gym, zoals bepaald door Gym Zuyd en/of haar leiding, coaches en medewerkers.

 6. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Gym Zuyd gerechtigd de deelnemer de toegang tot de Gym te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen. Dit zal niet leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.
   

Artikel 8 – Openingstijden & Tarieven

 1. Gym Zuyd behoudt zich het recht voor om openingstijden, lesroosters en tarieven te allen tijde te wijzigen.

 2. Op officiële of erkende feestdagen kan Gym Zuyd ervoor kiezen de deuren te sluiten of de openingstijden aan te passen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of restitutie hiervan.

 3. Gym Zuyd behoudt zich het recht voor geplande lessen uit te stellen of af te lasten vanwege een te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, overmacht of andere door Gym Zuyd bepaalde omstandigheden, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 4. Bij langdurige afwezigheid van een coach van Gym Zuyd zal Gym Zuyd proberen zo spoedig mogelijk te zorgen voor een normale voortgang van de lessen, hoewel dit niet verplicht is.

 5. Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats voor alle lidmaatschappen, conform de indexering van het C.B.S.

 6. Gym Zuyd zal een maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst bekendmaken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heb je het recht om het lidmaatschap binnen 2 weken na bekendmaking, conform artikel 4, te ontbinden. Dit recht vervalt 2 weken na het bekendmaken van de nieuwe tarievenlijst.

 

Artikel 9 – Betaling & Incasso

 1. De betaling van je lidmaatschap geschiedt maandelijks middels SEPA automatische incasso. Zorg er daarom voor dat er voldoende saldo op je rekening staat waarvan Gym Zuyd gemachtigd is te incasseren.

 2. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig wordt ontvangen, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo of stornering, worden er € 15,00 administratiekosten per keer in rekening gebracht.

 3. Als de verschuldigde bedragen niet binnen 5 kalenderdagen na de eerste van de maand zijn voldaan, krijgt de deelnemer een laatste kans om het verschuldigde bedrag te voldoen.

 4. Als de deelnemer na een periode van twee weken nog steeds in gebreke blijft, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die hieruit voortvloeien, komen volledig voor jouw rekening als lid. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,- per vordering. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

 5. Lidmaatschapskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Gym Zuyd, die als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Gym Zuyd niet of niet volledig kunnen worden benut, worden niet gerestitueerd.
   

Artikel 10 – Persoonsgegevens

 1. Gym Zuyd verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, zoals het onderhouden van een nauwkeurige ledenadministratie.

 2. Gym Zuyd verkrijgt toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen en versturen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen, waaronder die gesteld via de website. De verwerking van persoonsgegevens door Gym Zuyd gebeurt bij voorkeur conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 3. Persoonsgegevens worden opgenomen in een computerbestand waarin alle deelnemers van Gym Zuyd zijn opgenomen. Gym Zuyd en haar medewerkers behandelen deze verstrekte gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

 4. Wijzigingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van het lid (bijvoorbeeld adres- of bankgegevens) dienen direct aan Gym Zuyd te worden doorgegeven. Indien deze wijzigingen niet worden doorgegeven en Gym Zuyd kosten moet maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

 5. Gym Zuyd heeft uitdrukkelijk toestemming om aanbiedingen en informatie per e-mail en andere kanalen naar het lid te sturen.
   

Artikel 11 – Foto’s & Video-opnames

Tijdens je aanwezigheid in de Gym, trainingen en wedstrijden kunnen er foto’s en video-opnames van je worden gemaakt voor publicitaire doeleinden. Door het aangaan van het lidmaatschap geef je Gym Zuyd ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken.
 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Gym Zuyd beoordeeld en beslist.

 2. Gym Zuyd behoudt zich het recht voor om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 3. Gym Zuyd kan bezwaar maken als andere foto’s worden gewijzigd, aangetast, vermenigvuldigd of anderszins worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Gym Zuyd.

 4. Indien enige bepaling in deze overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 5. Alle geschillen tussen partijen die naar aanleiding van of in verband met de lidmaatschapsovereenkomst mochten ontstaan, worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, met uitsluiting van ieder ander.

bottom of page