top of page
4.png

ALGEMENE VOORWAARDEN
GYM ZUYD

Algemene voorwaarden Gym Zuyd | Sport & Leisure B.V.


Artikel 1 – Algemeen
1. Door inschrijving bij Gym Zuyd verklaart u zich akkoord met de [algemene] voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven alsmede de geldende huisregels. Wij verwachten van u dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, voordat u het lidmaatschap activeert, in de Gym Zuyd App geeft u een akkoord op deze algemene voorwaarden.
2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.
3. Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens- waarvan Gym Zuyd aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van het lidmaatschap noodzakelijk zijn – tijdig aan Gym Zuyd worden verstrekt.


Artikel 2 – Aansprakelijkheid
1. Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. De deelnemer zal Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.


Artikel 3 – Lidmaatschap
1. Lidmaatschap wordt gedefinieerd als een contract voor (on)bepaalde duur, waarbij u het recht heeft om deel te nemen aan het aantal lessen dat aan uw specifieke lidmaatschap gekoppeld is.
2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
3. Het lidmaatschap, ingangsdatum vanaf 28 mei 2020, wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en heeft een minimale duur van 3, 6 of 12 maanden.
4. Voor lidmaatschappen met een ingangsdatum van vóór 28 mei 2020 geldt een minimumcontracttermijn van tenminste 6 of 12 maanden.
5. Elk lidmaatschap gaat in op de 1ste van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag vooraf in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat.


Artikel 4 – Opzegging/aanpassing
1. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand [ingaande per de eerste van de volgende maand];
2. Opzeggingen dienen schriftelijk worden ingediend, uiterlijk 10 dagen voor het einde van de maand. Opzeggen is slechts toegestaan indien de minimumduur van het lidmaatschap conform artikel 3.3 & 3.4 is verstreken.
3. Indien het lidmaatschap vóór de duur van de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd, is Gym Zuyd gerechtigd de lidmaatschapskosten over de nog resterende contractperiode in rekening te brengen.4. Na het verstrijken van de minimumduur van het lidmaatschap, conform artikel 3.3 en 3.4, wordt het lidmaatschap automatisch voor een periode van één maand verlengd tegen het dan geldende overeengekomen tarief. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan verschuldigde
lidmaatschapskosten te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.


Artikel 5 – Wijzigingen of bevriezing (lidmaatschap vanaf 28 mei 2020)
1. Wanneer het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gebruik te maken van de faciliteiten, dan bieden wij u de mogelijkheid gedurende de contractperiode uw lidmaatschap éénmalig te deactiveren voor een periode met een maximum van 4 maanden. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van de minimale contractperiode (artikel 3.3.) wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode kun je onder geen beding gebruikmaken van de faciliteiten.
2. Een upgrade/downgrade van de lidmaatschapsvorm is altijd mogelijk, na verstrijken van de in artikel 3.3 minimale contractperiode. Dit kunt u regelen via de Gym Zuyd App. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal ingaan per nieuwe kalendermaand, waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
3. Bij een wijziging blijven de voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Uw lidmaatschap kan, na verstrijken van de minimale contractperiode conform artikel 3.3, op elk moment onderbroken worden. Je kunt je lidmaatschap in totaal maximaal 3 maanden bevriezen. De minimale duur van een bevriezing is één kalendermaand. Dit is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. Verzoeken dienen uiterlijk 10 dagen voor het begin van de bevriezingsperiode verstuurd te worden naar admin@gymzyud.nl. Een bevriezing
kan niet plaatsvinden voor onbepaalde tijd, de maximale termijn voor een bevriezing is gelijk aan de
minimale contractperiode conform artikel 3.3.


Artikel 6 – Wijzigingen of bevriezing (lidmaatschap met ingangsdatum vóór 28 mei 2020)
1. Wanneer het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gebruik te maken van de faciliteiten, dan bieden wij u de mogelijkheid gedurende de contractperiode uw lidmaatschap éénmalig te deactiveren voor een periode met een maximum van 4 maanden. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële dokterverklaring als bewijsgrond. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het minimale lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode kun je onder geen beding gebruikmaken van de faciliteiten.
2. Een upgrade van de lidmaatschapsvorm is altijd mogelijk. Dit dient schriftelijk te geschieden. Verstuur hiervoor een verzoek naar admin@gymzuyd.nl. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal ingaan per nieuwe kalendermaand, waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
3. Bij een wijziging blijven de voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.4. Een downgrade kan slechts aangevraagd worden wanneer de initiële contractperiode verstreken is. Dit dient schriftelijk te geschieden. Verstuur hiervoor een verzoek naar admin@gymzuyd.nl. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal ingaan per nieuwe kalendermaand, waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.


Artikel 7 - Bedenktermijn
Gedurende de bedenktijd van 2 weken na het afsluiten van het lidmaatschap, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Vernoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.


Artikel 8 – Huisregels
1. De deelnemer dient zich te houden aan de door Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

2. In de Gym dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

3. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat recht ontstaat op restitutie van betaalde lidmaatschapskosten.
4. De deelnemer dient zich te houden aan de door Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers, is niet toegestaan).
5. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Gym Zuyd gerechtigd de deelnemer de toegang tot de Gym te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapskosten of teruggave daarvan.


Artikel 9 – Openingstijden & Tarieven
1. Gym Zuyd behoudt zich het recht voor om openingstijden, lesroosters en tarieven te allen tijde te wijzigen.
2. Op officiële of erkende feestdagen mag Gym Zuyd de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of restitutie hiervan.

3. Gym Zuyd behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Gym Zuyd te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Gym Zuyd te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
4. Bij langdurige afwezigheid van een coachvan Gym Zuyd zal Gym Zuyd geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

5. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats, volgens de indexering van het C.B.S.
6. Gym Zuyd zal een maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heb je het recht het lidmaatschap binnen 2 weken na bekendmaking, conform artikel 4, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt 2 weken na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

 

Artikel 10 – Betaling & Incasso
1. De betaling van je lidmaatschap geschiedt maandelijks middels de afgegeven [SEPA] automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan Gym Zuyd gemachtigd is te incasseren.
2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 15,00 per keer administratiekosten in rekening gebracht.
3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 5 kalenderdagen, na de eerste van de maand, zijn voldaan wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen.
4. Indien de deelnemer na een periode van twee weken nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke [incasso]kosten die hiervoor gemaakt worden, ten gevolge van de niet-nakoming, komen geheel ten laste voor jou als lid. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,- per
vordering. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid de wettelijke rente in rekening worden gebracht voor de hoofdsom.
5. De verschuldigde lidmaatschapskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Gym Zuyd, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Gym Zuyd liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt zullen niet gerestitueerd worden.


Artikel 11 – Persoonsgegevens
1. Gym Zuyd verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
2. Gym Zuyd heeft toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen en versturen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website. De eventuele verwerking van persoonsgegevens door Gym Zuyd gebeurt bij voorkeur conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].
3. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Gym Zuyd zijn opgenomen. Gym Zuyd en/of haar leiding en coaches/medewerkers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

4. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres-of bankgegevens) dienen direct aan Gym Zuyd te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Gym Zuyd kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
5. Gym Zuyd heeft ondubbelzinnig toestemming om aanbiedingen en informatie van Gym Zuyd per email en anderszins toe te sturen.


Artikel 12 – Foto’s & Video opnames
Tijdens je aanwezigheid in de Gym/training/wedstrijden kunnen er foto’s en video-opnames van je worden gemaakt voor publicitaire doeleinden. Bij aanvang van het lidmaatschap geef je Gym Zuyd ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinde te gebruiken.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen
1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Gym Zuyd beoordeeld en beslist.

2. Gym Zuyd behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
3. Gym Zuyd kan bezwaar maken als andere foto’s wijzigen, aantasten, vermenigvuldigen of anderzijds gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Gym Zuyd.
4. In het geval dat enige bepaling in deze overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Iedere rechtsverhouding met Gym Zuyd wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen die naar aanleiding van of in verband met de lidmaatschapsovereenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter.

bottom of page